Certyfikat Nr 4/2020/DPL


 

Badania właściwości fizykochemicznych, badania pozostałości, badania biodegradowalności, badania skuteczności działania produktów biobójczych. z zachowaniem zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Certyfikat 4/2020/DPL


  • Wykonywanie analiz identyfikacyjnych i ilościowych substancji i preparatów chemicznych, w tym badań pięcioszarżowych DMF (Drug Master File) itd.
  • Oznaczanie pozostałości substancji organicznych w różnego typu matrycach (np. pozostałości środków ochrony roślin lub zanieczyszczeń przemysłowych w wodzie, glebie, materiale roślinnym i żywności)


Kontakt:
Kierownik Zakładu
mgr inż. Anna Kiełczewska
tel. 22 88 41 295

Z-ca Kierownika
mgr inż. Andrzej Chałas 
tel. 22 88 41 364