seminarium zdjecie grupowe-mini

SEMINARIUM TECHNIKA STRZELNICZA W GÓRNICTWIE NAFTY I GAZU

W dniach 18 - 20 listopada 2013 r., w IPO Oddział w Krupskim Młynie odbyło się seminarium pt. Technika strzelnicza w górnictwie nafty i gazu. Seminarium miało na celu przedstawienie możliwości zastosowania techniki strzelniczej i materiałów wybuchowych do realizacji zadań w otworach wiertniczych obejmujących cały cykl rozwojowy otworu, a zatem udostępniania, stymulacji i intensyfikacji wydobycia, prac specjalnych i ratunkowych oraz likwidacji, z uwzględnieniem możliwości jakie w tym zakresie stwarzają krajowe środki i technologie, stanowiące przedmiot naszych prac. Instytut Nafty i Gazu Zakład Techniki Strzelniczej i Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Krupskim Młynie serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za przybycie, wkład i zaangażowanie w seminarium.

Więcej informacji.

szkoleniaIPO ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA 2013
ZAGROŻENIA: IDENTYFIKACJA – OCENA - LIKWIDACJA

6 listopada 2013 r. Instytut Przemysłu Organicznego zorganizował szkolenie pt. „ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA - Zasady prognozowania i oceny zagrożeń wywoływanych elektryzacją środków ochrony osobistej pracowników zatrudnionych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”, którego prowadzącym był dr Jan M. Kowalski. Szkolenie miało na celu wyjaśnienie wszelkich kwestii merytorycznych, związanych z zasadami klasyfikacji oraz kwalifikacji użytkowej, a zarazem certyfikacji określonego typu wyrobów, w aspekcie wymagań ochrony przed elektrycznością statyczną odnoszonych do stref zagrożenia wybuchem (EX).
Dziękujemy serdecznie wszystkim za przybycie.

Czlowiek-roku-2012-miniaturka  Człowiek Roku 2012

Na XV Konferencji Strefy EX, która odbyła się w dniach 09-10.10.2013 r. w Sopocie, w trakcie sesji plenarnej, uhonorowano Pana dr Jana Marię Kowalskiego tytułem Człowieka Roku, w uznaniu dorobku i zasług dla bezpieczeństwa technicznego w polskiej nauce i przemyśle, w kategorii Nauka - edycja 2012. Nominację wręczył Pan Dariusz Jachowicz, Prezes Zarządu Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. - wydawca Magazynu "EX bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem".

Serdecznie gratulujemy!

 Nagroda-Wolszakiewicz-miniaturka-ciemna Nagrody I stopnia przyznana przez Rektora PW

Z   przyjemnością  informujemy,  że dr inż. Tomasz   Wolszakiewicz z IPO,   Pracownia   Balistyczna
w Pionkach otrzymał dwie nagrody zespołowe I stopnia, przyznane przez Rektora Politechniki Warszawskiej.

Nagroda I stopnia zespołowa „Za cykl prac wnoszący istotny wkład do rozwoju badań nad nieklasycznymi materiałami – materiałami wysokoenergetycznymi” – współautorem z IPO był również mgr Tomasz Gawor.

Nagroda zespołowa I stopnia „Za udział w pracach zespołu z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW za osiągnięcia naukowe w roku 2012”

Serdecznie gratulujemy.

8-2013-miniaturka-PL 

Certyfikat Zgodności z zasadami DPL

W lipcu br. w wyniku pozytywnego audytu przeprowadzonego przez Biuro do spraw Substancji Chemicznych, Instytut Przemysłu Organicznego uzyskał kolejny już raz Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (8/2013/DPL). Wyżej wymieniony dokument potwierdza, iż Zakłady Badawcze IPO wykonują badania zgodnie z zasadami DPL w zakresie:
- badania właściwości fizykochemicznych,
- badania pozostałości (część analityczna),
- badania zachowania się danej substancji w wodzie, glebie, powietrzu oraz bioakumulacja,
- badania skuteczności biocydów. 

Dokument ten stanowi również potwierdzenie i gwarancję świadczenia usług na najwyższym
poziomie. 

 cejem-1 1

CEJEM w bazie JCR z wynikiem IF 1,327

Miło nam poinformować że wydawany przez Instytut kwartalnik Central European Journal of Energetic Materials znalazł się w bazie Journal Citation Report (Thomson Reuters) i w pierwszej w swojej historii ewaluacji, otrzymał wskaźnik IF 1,327.(Wskaźnik ten jest ustalany corocznie na podstawie prowadzonego przez koncern wydawniczy Thomson Reuters indeksu cytowań publikacji naukowych).

Jest to bardzo dobry wynik nie tylko na tle polskich czasopism znajdujących się na liście filadelfijskiej, ale również w porównaniu z zagranicznymi czasopismami z tej dziedziny.

2012 JCR Science Edition:                                                                                                       http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=SELECT_ALL&cursor=1601 

IPOEX2013-okladka-miniaturka

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2013

W czerwcu br. w Ustroniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2013, pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”
Organizatorem konferencji był Instytut Przemysłu Organicznego we współpracy z firmą JAKUSZ Bogdan Jakusz Sp. z o.o.

Organizatorzy konferencji dołożyli wszelkich starań, aby po raz kolejny zgromadzić przedstawicieli środowisk zajmujących się materiałami wybuchowymi od strony teoretycznej, praktycznej, laboratoryjnej i przemysłowej.

Była to już dziesiąta jubileuszowa konferencja naukowa, która zgromadziła ponad 120 uczestników.

Relacja z konferencji.

krynica  ”Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

W dniach 15-17 maja br. odbyło się kolejne, już XXII seminarium pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”.

Seminarium zorganizowane było przez Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki we współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego.

Organizatorzy Seminarium dziękują Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Seminarium – prelegentom za ciekawe referaty, uczestnikom za czynny udział w dyskusjach i imprezach towarzyszących. Mamy nadzieję, iż Seminarium nt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej...” wpisane zostanie już na stałe do kalendarza istotnych wydarzeń branży przemysłu chemicznego i będzie cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem podczas kolejnych edycji.

 okladka-paliwa-rakietowe-1 MODELOWANIE I BADANIA NIELINIOWYCH WŁAŚCIWOŚCI
STAŁYCH PALIW RAKIETOWYCH

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się monografia, pt. “Modelowanie i badania nieliniowych właściwości stałych paliw rakietowych”, autorstwa: Jerzy Bajkowski, Paweł Szlitkus, Tomasz Wolszakiewicz, Robert Zalewski. Książka, jak sama nazwa wskazuje poświęcona jest problematyce związanej z modelowaniem, opisem matematycznym oraz badaniami i rezultatami analizy głównych parametrów wytrzymałościowych i balistycznych stałych paliw rakietowych. Przedstawia metody modelowania i programy numeryczne pozwalające odwzorowywać właściwości badanych MW oraz zjawisk w nich zachodzących. 

Książka dostępna w Czytelni - Biblioteka IPO
Spis treści 

Zapraszamy do lektury.

 BUD-11

NIENISZCZĄCE METODY OCENY ZAWARTOŚCI PRZESTRZENI ZAMKNIĘTYCH

26 marca 2013 r. dla Pracowników Zakładów Badawczych IPO zostało zorganizowane seminarium, którego prelegentem był dr inż. Lech Starostin z Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie. Dr inż. L. Starostin wygłosił wykład, pt. „Nieniszczące metody oceny zawartości przestrzeni zamkniętych”.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za przybycie.

 OPCW-szkolenie

Regionalny kurs dla chemików analityków

W dniach 18-23 marca 2013 r., odbył się kurs dla chemików analityków współpracujących ze służbami celnymi. Kurs dotyczył wymagań Konwencji o zakazie broni chemicznej, metod analizy związków chemicznych związanych z produkcją bojowych środków trujących oraz metod klasyfikacji związków chemicznych. Organizatorem kursu był Instytut Przemysłu Organicznego na zlecenie Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), była to już druga edycja szkolenia. Obie edycje szkoleń, zostały pozytywnie ocenione przez uczestników.
Oprócz specjalistów z IPO zajęcia prowadzone były przez ekspertów z Centralnego Laboratorium Służb Celnych i przedstawicieli OPCW.

http://www.opcw.org/

okladka-piotrowski 

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się Praca zbiorowa pod redakcją L. Synoradzkiego i J. Wisialskiego, pt. “Projektowanie procesów technologicznych”. Książka, jak sama nazwa wskazuje poświęcona jest problematyce bezpieczeństwa procesów chemicznych. Porusza zagadnienia, których znajomość jest niezbędna zarówno do zaprojektowania bezpiecznego procesu chemicznego w instalacji przemysłowej, jak i funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, obrotem lub transportem chemikaliów. W książce znalazły się trzy rozdziały autorstwa naszych ekspertów:
5. ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH. ZASADY IDENTYFIKACJI, OCENY I LIKWIDACJI ZAGROŻEŃ (J.M. Kowalski).
6. ZAGROŻENIE NIEKONTROLOWANĄ REAKCJĄ CHEMICZNĄ (T. Piotrowski).
7. OPRZYRZĄDOWANIE I ZABEZPIECZENIE INSTALACJI (T. Piotrowski).

Książka do nabycia na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej
http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=karta&id=2764

Spis treści 

 general-kleszcz-miniaturka

Gen. R. Frydrych oraz Płk S. Kleszcz gościli w IPO

Dnia 8 stycznia 2013 r. w IPO gościli: Generał Ryszard Frydrych, dotychczasowy Szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (MON) oraz nominowany na to stanowisko Pułkownik Sławomir Kleszcz. Dyrekcja IPO przedstawiła gościom tematykę badawczą związaną z OPBMAR w ujęciu historycznym, jak również dotyczącą aktualnych projektów oraz przyszłych możliwości. Generał Frydrych podziękował za dotychczasową współpracę, oceniając ja bardzo wysoko. Pułkownik Kleszcz i Dyrekcja IPO zadeklarowali kontynuację współpracy i chęć jej rozwoju.