„MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE” 5 pkt. za publikację

Z końcem grudnia 2015 r. ukazał się na stronie MNiSW Komunikat w sprawie wykazu
czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.
Miło nam Państwa poinformować, że nasze czasopismo,
pt. „MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE" zostało docenione i znajduje się w wykazie
B czasopism naukowych z ilością 5 punktów za publikację.
http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html

Wykaz czasopism można znaleźć poniżej
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-
wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html


Dyrektor IPO otrzymał Krzyż Komandorski za zasługi dla innowacji
 
W dniu 2 grudnia 2015 r. dyrektor IPO dr inż. Krzysztof Bajdor otrzymał z rąk
dr inż. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT, Wiceprzewodniczącego Jury Światowego Salonu
Postępu Naukowego i Wynalazczości BRUSSEL’S INNOWA Belgijski Krzyż Komandorski
za zasługi dla innowacji. 

Medal został przyznany przez Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii do spraw Wynalazczości. 

Odznaczenie nadawane jest wybitnym wynalazcom oraz osobom i instytucjom zasłużonym
dla rozwoju wynalazczości. 

Gratulujemy.


ZŁOTY MEDAL NA TARGACH BRUSSELS INNOVA 2015

Instytut Przemysłu Organicznego otrzymał złoty medal na Targach Brussels Innova 2015
w kategorii OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA, PRZEMYSŁ CHEMICZNY
za opracowanie innowacyjnej metody „Wysokoefektywne formy użytkowe do ochrony kasztanowców
przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem”.
Nagrodę z rąk dr inż. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT, Wiceprzewodniczącego Jury Światowego
Salonu Postępu Naukowego i Wynalazczości BRUSSEL’S INNOWA, odebrali twórcy wynalazku:
dr inż. Jacek Grodner oraz mgr Danuta Bombińska z Zakładu Syntezy i Technologii Substancji
Aktywnych.

Serdecznie gratulujemy.


IPO DLA BEZPIECZEŃSTWA WARSZAWY

W czwartek 19 listopada br. w godzinach 0:30-2:30 w nocy w warszawskim metrze
przeprowadzono symulację zamachu terrorystycznego z użyciem nieznanej substancji chemicznej
(zdjęcie nr 1 i 2).             W zaplanowanych przez MON /CENTRALNY OŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃ/
i MSW /PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA / ćwiczeniach pt. „ PARTOL 15” wzięli udział
również przedstawiciele IPO.
Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie procedur w ramach funkcjonującego
krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania, którego koordynatorem jest ww.
Ośrodek. W ćwiczeniu wzięły udział wszystkie służby wchodzące w skład systemu, w tym
Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, wybrane jednostki straży pożarnej,
pogotowia ratunkowego i sanepidu oraz zespoły detekcyjne i pobierania próbek COAS, policja
oraz żandarmeria wojskowa. Każda z ww. służb musiała zareagować – stosownie do swoich
kompetencji, zgodnie z procedurami reagowania kryzysowego.
      Instytut Przemysłu Organicznego specjalizujący się w preparatyce chemicznej służącej
ćwiczebnej detekcji i likwidacji skażeń chemicznych oraz w szkoleniu specjalistów
wojskowych w dziedzinie procedur analitycznych BST, zaangażowany został przez COAS
do symulacji skażenia
w wagonie metra i elementów jego infrastruktury imitatorem trwałego BST.
  W ćwiczeniu przedstawiciele IPO zasymulowali uwolnienie się trwałego BST z
pojemnika pozostawionego w wagonie metra przez nieznanego osobnika (zdjęcie nr 3).
Uwolnienie pozostawionej substancji zarejestrowały urządzenia detekcyjne będące na
wyposażeniu wyspecjalizowanych zespołów PSP /”RAID”/(zdjęcie nr 4 i 5) i COAS /AP4C/.
Ponadto zastosowano także preparaty znakujące /znaczniki UV/do symulacji skażenia
chemicznego powierzchni wybranych elementów infrastruktury (zdjęcie nr 6 i 7), pozwalające
uzmysłowić ćwiczącym możliwość rozprzestrzeniania się i penetracji oraz w niektórych
przypadkach nieskutecznej dekontaminacji skażenia trwałym BST (zdjęcie nr 8). W
podsumowaniu ćwiczenia organizatorzy (zdjęcie nr 9) w trakcie konferencji prasowej
podziękowali uczestnikom podkreślając przy tym wysoką sprawność i dobre przygotowanie
służb odpowiedzialnych za właściwe zareagowanie w sytuacji zagrożenia spowodowanego
zamachem terrorystycznym związanym z użyciem nieznanej substancji chemicznej.
     zdj 1.zdj 2.zdj 3.zdj 4.zdj 5.zdj 6.zdj 7.zdj 8.zdj 9.


Spotkania inaugurujące Projekt nr 44

W dniach 18-21 października br. w Tbilisi (Gruzja) oraz 4-6 listopada br. w Belgradzie (Serbia), odbyły
się zorganizowane przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi IPO, spotkania inaugurujące Projekt
nr 44.

Projekt jest realizowany w ramach programu UE, Centrum Doskonałości CBRN (The European
Union Chemical Biological Radiological and Nuclear Risk Mitigation
Centres of Excellence Initiative), a dotyczy wzmocnienia zdolności reagowania oraz
współpracy międzyregionalnej w przypadku incydentów z udziałem CBRN (Chemical,
Biological, Radiological or Nuclear material) w krajach Europy wschodniej, południowego Kaukazu
oraz Mołdawii i Ukrainy.

Celem spotkania było przedstawienie krajom-beneficjentom celów oraz harmonogramu
realizacji poszczególnych etapów Projektu, a także doprecyzowanie możliwości i potrzeb
każdego z uczestniczących w Projekcie krajów.
W spotkaniu w Tbilisi uczestniczyli przedstawiciele Armenii, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Polski (IPO),
a w Belgradzie Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii, Serbii oraz Polski (IPO).
Każdemu z ww. krajów przydzielona została instytucja asystująca w czasie realizacji całego Projektu.
IPO będzie współpracowało z Armenią i Serbią.
W skład Konsorcjum wchodzą następujące instytuty:

  • Centrum Badań Jądrowych (SCK-CEN) z Belgii (lider projektu), 
  • Instytut Izotopów (IRE) z Belgii, 
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) z Holandii, 
  • Międzynarodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ISEMI) z siedzibą na Słowacji, 
  • Instytut Przemysłu Organicznego (IPO).

  

  


Udział IPO w spotkaniu Globalnego Partnerstwa G7 na rzecz nieproliferacji BMR

Miło nam poinformować Państwa, że w dniach 30 września – 1 października 2015 r., w Berlinie,
polska delegacja wzięła udział w spotkaniu Globalnego Partnerstwa G7 poświęconemu
praktycznej współpracy w zakresie nieproliferacji broni masowego rażenia (BMR). W skład
delegacji weszli przedstawiciele naszego Instytutu, Panowie Zbigniew Krasnodębski
i Maciej Śliwakowski z Zakładu BA. Zaprezentowali oni przedsięwzięcia realizowane w IPO i
 związane z implementacją projektów Centrów Doskonalenia CBRN UE wspierającego
zdolności reagowania na zdarzenia CBRN na Ukrainie, Bałkanach, krajach Kaukazu oraz
Afryce Wschodniej. Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony
pozostałych uczestników spotkania.


Artykuły pracowników Zakładu BS w czasopismach posiadających IF

Miło nam poinformować, że w 2015 roku w czasopismach znajdujących się
na „liście filadelfijskiej” ukazały się cztery publikacje pracowników Zakładu Syntezy
i Technologii Substancji Aktywnych (BS):

Grodner, J.; Gołębiewski. W.M.;* Willis, M.C.; Osborne, J.D.; Gucma, M.
The First Stereoselective Synthesis of a Dithiane Derivative of C18 beta-Diketodiene System
Proposed for an Active Compound Isolated from Cantharellus cibarius (Chanterelle)
Synthesis-Stuttgart 2015, 47(8): 1181-1189.

Zakrzewski, J.;* Huras, B.
Reactions of Nitroxides.15. Cinnamates bearing a nitroxyl moiety synthesized using
a Mizoroki-Heck cross-coupling reaction
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 2015, 11, 1155–1162.

Matysiak, J.;* Juszczak, M.; Karpińska, M.M.; Langner, E.; Walczak, K.; Lemieszek, M.; Skrzypek,
A.; Rzeski, W.; Niewiadomy, A.
Synthesis, characterization, and pharmacological evaluation of novel azolo- and
azinothiazinones containing 2,4-dihydroxyphenyl substituent as anticancer agents
Monatshefte fur Chemie 2015, 146, 1315-1327.

Sosnowska, B.;* Huras, B.; Bukowska, B.
Oxidative stress in human erythrocytes treated with bromfenvinphos and its impurities,
Pesticide Biochemistry and Physiology, 2015, 118, 43 - 49.


                                                                                                                                                  Zapraszamy do lektury.

dr inż. Krzysztof Bajdor nowym dyrektorem IPO

Minister Gospodarki z dniem 16 września 2015 r. powołał dr inż. Krzysztofa Bajdora
na stanowisko dyrektora Instytutu Przemysłu Organicznego.


Certyfikaty Jakości ISO 9001 i AQAP 2110

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Instytut uzyskał przedłużenie ważności
certyfikatów ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009. Oba certyfikaty są ważne do czerwca 2018 roku.

Certyfikaty te potwierdzają wieloletnią, wysoką jakość świadczonych usług oraz, że nasz
system zarządzania jakością jest ciągle doskonalony i właściwie nadzorowany.


NAGRODA II STOPNIA WICEPREZESA RADY MINISTRÓW MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
ORAZ WYRÓŻNIENIE RADY MINISTRÓW, MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ORAZ PREZESA
URZĘDU PATENTOWEGO RP


Miło nam poinformować, że w III Konkursie na prace naukowe i wdrożenia z obszaru obronności,
w kategorii za najlepszą pracę naukową lub rozwojową, nagrodę II stopnia Wiceprezesa
Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej
, przyznano zespołowi pod kierownictwem
 dr inż. Bogdana Florczaka, prof. IPO
z Zakładu Materiałów Wysokoenergetycznych Instytutu.

Zespół badawczy w składzie: dr inż. Bogdan Florczak, Zdzisław Kaczmarek, Andrzej Cholewiak,
Marek Białek, dr inż. Małgorzata Cieślikowska, Władysław Maciejewski,
dr inż. Wiesław Jędrzejewski, Ryszard Panowicz, dr inż. Zenon Wilk, reprezentujący konsorcjum:
Instytut Przemysłu Organicznego, Bumar Amunicja Spółka Akcyjna, Polski Holding
Obronny Sp. z o.o., ZPS „GAMRAT” Sp. z o.o.


Nagrodzona praca: „Opracowanie technologii heterogenicznego paliwa rakietowego oraz
wykonanie demonstratorów 122 mm pocisku rakietowego o wydłużonym zasięgu
”.

Zespół otrzymał również wyróżnienie Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej oraz Prezesa
Urzędu Patentowego RP w kategorii najlepszy patent za wynalazek
, prawo ochronne na wzór
użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, chroniony prawem własności
przemysłowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.

http://mon.gov.pl/multimedia/foto/2015-05-26-konferencja-pt-nauka-przemys-obronnosc/#

Serdecznie gratulujemy!!!


IV edycja Kursu dla chemików analityków zakończona sukcesem.

W dniach 13 - 17 kwietnia br., Instytut we współpracy z OPCW przeprowadził czwarty z kolei
kurs dla chemików analityków z laboratoriów wspierających służby celne. W kursie wzięło
udział 13 uczestników     z 13 państw (Algieria, Burundi, Chiny, Kostaryka, Indie, Kenia, Malezja,
Nigeria, Paragwaj, Serbia, Sudan, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Celem kursu było wsparcie wykwalifikowanych chemików analityków z laboratoriów,
w zdobywaniu kolejnych doświadczeń i praktycznej wiedzy z zakresu analiz chemicznych,
związanych z Konwencją            o zakazie broni chemicznej.

Szkolenie obejmowało zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne ćwiczenia w laboratorium
 z użyciem różnych technik analitycznych. Kurs uzyskał wysokie oceny uczestników
i przedstawiciela OPCW. Podobne szkolenia będą organizowane w przyszłości.

Przy organizacji kursu liczyć mogliśmy na wsparcie Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w szkoleniu
i przyczynili się do jego sukcesu. Organizatorom za profesjonalizm i miłą atmosferę,
prelegentom za ciekawe referaty, uczestnikom za czynny udział w dyskusjach i imprezach
towarzyszących.

http://www.opcw.org/news/article/course-for-analytical-chemists-from-laboratories-supporting-customs-service-held-in-warsaw-poland/


XXIV seminarium nt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

Instytut Przemysłu Organicznego wraz z Departamentem Bezpieczeństwa Gospodarczego
Ministerstwa Gospodarki serdecznie zapraszają na XXIV seminarium nt. „Wykonywanie
postanowień Konwencji
o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”
, które odbędzie się
w dniach 13 - 15 maja 2015 r. w Krynicy - Zdrój. Przedstawiciele przemysłu
chemicznego i farmaceutycznego, jak również ośrodków naukowych i organów administracji
rządowej spotkają się, aby omówić szereg zagadnień oraz problemów związanych
ze stosowaniem Konwencji o zakazie broni chemicznej, jak również bezpieczeństwem
chemicznym. Podczas seminarium będzie prezentowany m.in. program do sporządzania
deklaracji przemysłowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
(Rozp. MG
z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie informacji o działalności z wykorzystaniem toksycznych
związków chemicznych i ich prekursorów, Dz. U. 2014 poz. 783).


Koszt udziału wynosi 1.550,00 zł. od osoby, w tym podatek VAT.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej do 30 kwietnia br.
na nr faksu: 22 811 07 99,
lub email: sem_konwencja@ipo.waw.pl

Zaproszenie

Program ramowy

Formularz zgłoszenia

                                                                                                                                          Serdecznie zapraszamy.


Jan Maria Kowalski   
OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ  
ZASADY PROGNOZOWANIA, OCENY I LIKWIDACJI ZAGROŻEŃ - poradnik    

Warunki i negatywne skutki występowania zjawiska elektryczności statycznej
w procesach technologicznych. Zagrożenia występujące w środowisku pracy,
ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń wypadkowych powstających w przestrzeniach
zagrożonych pożarem i wybuchem (strefa EX). Ocena zdolności do elektryzacji materiałów
i wyrobów. Ochrona antyelektrostatyczna personelu.  

To tylko niektóre tematy poruszone w poradniku, autorstwa dr. Jana Marii Kowalskiego
– wieloletniego pracownika IPO, wybitnego specjalisty z dziedziny elektryczności
statycznej, Przewodniczącego Komitetu Technicznego PKN nr 143 ds. Elektryczności
Statycznej, przedstawiciela Polski
w działalności normalizacyjnej w ramach Komitetu Technicznego IEC TC 101 “Electrostatics”.

Gratulujemy i zachęcamy do lektury!

Książka do nabycia: www.magazynex.pl


TSW 2015 już za nami

W dniach 19-20.02.2015 r. IPO uczestniczył, jako wystawca w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa
TSW 2015, w Warszawie. Dla ponad 180 wystawców była to okazja do zaprezentowania swoich
produktów
i usług dla branży rolniczej.
Targom towarzyszyły konferencje i seminaria, jedną z takich konferencji, która zasługuje na uwagę
była 58 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, zorganizowana m.in. przez
Instytut Ogrodnictwa i firmę Bayer CropScience. Podczas konferencji poruszono wiele
ciekawych zagadnień dot., m.in. ochrony sadów przed chorobami, zwalczania szkodników oraz
obaw konsumentów owoców wobec pozostałości środków ochrony roślin. W trakcie trwania
konferencji został zaprezentowany poster autorstwa dr inż. Jacka Grodnera z Zakładu Syntezy
i Technologii Substancji Aktywnych z IPO, pt. „BADANIA NAD NOWĄ FORMĄ UŻYTKOWĄ
ATRAKTANTU WABIĄCEGO NASIONNICĘ TRZEŚNIÓWKĘ”, szkodnika czereśni.

                                                                                    Dziękujemy Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.


                                                                        TSW 2015 w Obiektywie

Współpraca naukowa Zakładu BS z Uniwersytetem Łódzkim

Zakład Syntezy i Technologii Substancji Aktywnych (BS) od wielu lat współpracuje z Panią Profesor Bożeną Bukowską z Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biofizyki, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska. Efektem nawiązanej współpracy są m.in. publikacje naukowe,
które ukazały się w 2014 roku:

The effect of glyphosate, its metabolites and impurities on erythrocyte acetylcholinesterase activity
Marta Kwiatkowska, Hanna Nowacka-Krukowska, Bożena Bukowska, Environmental toxicology and pharmacology, 2014, 37, 1101–1108.

The effect of metabolites and impurities of glyphosate on human erythrocytes (in vitro)
Marta Kwiatkowska, Bogumiła Huras, Bożena Bukowska, Pesticide Biochemistry and Physiology, 2014, 109, 34–43.

                                                                                                                                              Zapraszamy do lektury
                                                        http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1382668914000921
                                                        http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048357514000200


68 cytowań wg WEB OF SCIENCE

Miło nam poinformować, że publikacje naszego pracownika dr inż. Tomasza Wolszakiewicza
zostały docenione i były cytowane przez autorów, m.in. z takich ośrodków naukowych,
jak Purdue University, USA oraz Nanjing University of Science and Technology, China.

Największą popularnością cieszyły się artykuły:
Thermochemistry of the binary system nitrocellulose+2,6-dinitrotoluene
Ksiazczak, A; Wolszakiewicz, T
15 cytowań


Thermochemistry of the binary system nitrocellulose+2,4-dinitrotoluene
Wolszakiewicz, T; Ksiazczak, A; Ksiazczak, T
10 cytowań

Analysis of Uniaxial Tensile Tests for Homogeneous Solid Propellants under Various Loading
Conditions
Zalewski, Robert; Wolszakiewicz, Tomasz
11 cytowań


W sumie Pan dr inż. T. Wolszakiewicz uzyskał 68 cytowań.
Dane wg WOS na styczeń 2015 r.


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


GREENEVO 

Na prośbę Ministerstwa Środowiska informujemy, że Ruszyła VI edycja konkursu GreenEvo -
Akcelerator Zielonych Technologii 2015, jest to konkurs z obszaru technologii środowiskowych.
Składanie wniosków do 27 lutego br. 

http://greenevo.gov.pl/pl/


Awans kwartalnika Central European Journal of Energetic Materials

Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo "Central  European Journal of Energetic
Materials" ponownie awansowało. Obecnie znajduje się na liście czasopism naukowych MNISW
w części A Wykazu Czasopism Naukowych Posiadających Współczynnik IF z liczbą punktów
30 za publikację w czasopiśmie. 
W kwartalniku publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych
światowych ośrodków naukowych.