______________________________


      

Proponowane stronyCertyfikat Nr 11/2019/DPL

Badania ekotoksykologiczne według metod OECD, z zachowaniem zasad
Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - Certyfikat 11/2019/DPL

Procedura badawcza
METODA
TOKSYKOLOGIA ORGANIZMÓW WODNYCH

Glony, badanie hamowania wzrostu
OECD Nr 201/EU C.3
Lemna sp., badanie hamowania wzrostu
OECD Nr 221
Daphnia magna, ostry test unieruchomienia
OECD Nr 202/EU C.2
Daphnia magna, ostry test unieruchomienia
OECD Nr 202/EU C.2
Badanie rozmnażania Daphnia magna
OECD Nr 211/EU C.20
Badanie toksyczności dla ochotkowatych w układzie osad - woda metodą skażania osadu
OECD Nr 218
Badanie toksyczności dla ochotkowatych w układzie osad - woda metodą skażania wody
OECD Nr 219
Ryby, badanie toksyczności ostrej
OECD Nr 203/EU C.1
Ryby, przedłużone badanie toksyczności: badanie 14-dniowe
OECD Nr 204
Ryby, badanie toksyczności dla wczesnych stadiów rozwojowych
OECD Nr 210
Ryby, krótkoterminowe badanie toksyczności na embrionach i stadiach młodego narybku
OECD Nr 212/EU C.15
OECD Nr 212/EU C.15
OECD Nr 215/EU C.14
Biokoncentracja: przepływowy test na rybach
OECD Nr 305/EU C.13
TOKSYKOLOGIA ORGANIZMÓW GLEBOWYCH

Badanie toksyczności pokarmowej na ptakach
OECD Nr 205
Ptaki, toksyczność ostra doustna EPA OPPTS 850.2100
Badanie wpływu na rozmnażanie się ptaków

OECD Nr 206
Rośliny lądowe, badanie wpływu na wschody i wzrost
OECD Nr 208
Rośliny lądowe, badanie wpływu na wegetatywny wigor roślin
OECD Nr 227
Dżdżownice, badanie toksyczności ostrej
OECD Nr 207/EU C.8
Badanie rozmnażania dżdżownic
OECD Nr 222/ISO 11268-2
Mikroorganizmy glebowe: badanie przemian azotu
OECD Nr 216/EU C.21
Mikroorganizmy glebowe: badanie przemian węgla
OECD Nr 217/EU C.22
LOS I ZACHOWANIE W ŚRODOWISKU ORAZ ANALITYKA CHEMICZNA

Wysoka podatność na biodegradację: Wydzielanie CO2
OECD Nr 301B/EU C.4-C
Wysoka podatność na biodegradację: MITI (I)
OECD Nr 301C/EU C.4-F
Wysoka podatność na biodegradację: badanie w naczyniu zamkniętym
OECD Nr 301D/EU C.4-E
Wysoka podatność na biodegradację: Respirometria Manometryczna
OECD Nr 301F/EU C.4-D
Biodegradacja Właściwa: Metoda Zahn-Wellensa/ EMPA
OECD Nr 302B/EU C.9
Osad Czynny, Badanie Hamowania Oddychania
OECD Nr 209/EU C.11
Tlenowe I Beztlenowe Przemiany Substancji Chemicznych W Glebie
OECD Nr 307/EU C.23
Tlenowe I Beztlenowe Przemiany Substancji Chemicznych W Osadach Wodnych
OECD Nr 308/EU C.24
Wymywanie W Kolumnie Glebowej
OECD Nr 312
Fotoprzemiany Substancji Chemicznych Na Powierzchni Gleby
projekt OECD
Fotoprzemiany Substancji Chemicznych W Wodzie - Fotoliza Pośrednia I Bezpośrednia
EPA OPPTS 835.2210 & EPA OPPTS 835.5270
Adsorpcja - Desorpcja Metodą Wyznaczania Stanu Równowagi
OECD Nr 106/EU C.18
Analiza Pozostałości Substancji Chemicznych W Wodzie, Glebie, Materiale Pochodzenia Roślinnego I Zwierzęcego
Według metod uwzględnionych ze zleceniodawcą
TOKSYKOLOGIA PSZCZÓŁ I POŻYTECZNYCH STAWONOGÓW

Pszczoły Miodne, Badanie Toksyczności Ostrej Doustnej
OECD Nr 213/EU C.16
Pszczoły Miodne, Badanie Toksyczności Ostrej Kontaktowej
OECD Nr 214/EU C.17
Wyznaczanie Okresu Prewencji Dla Pszczoły Miodnej
metoda własna
Ocena Skuteczności Leków Do Zwalczania Chorób Pszczół W Warunkach Pasiecznych
metoda własna
Ocena Ubocznego Wpływu Substancji Chemicznych Na Pszczołę Miodną W Warunkach Pasiecznych
metoda własna
Ocena Szkodliwości Substancji Chemicznych Dla Czerwiu Pszczelego W Warunkach Pasiecznych
EPPO
Badanie Efektów Ubocznych Środków Ochrony Roślin Dla Pszczoły Miodnej W Warunkach Polowych
EPPO
Badanie Właściwości Zapachowych Substancji Chemicznych Dla Pszczoły Miodnej
metoda własna
Badanie Laboratoryjne Do Oceny Wpływu Środków Ochrony Roślin Na Pasożytniczą Błonkówkę Aphidius Rhopalosiphi Destephani-Perez
SETAC;ESCORT I, ESCORT II; IOBC/BART/EPPO
Badanie Laboratoryjne Do Oceny Wpływu Środków Ochrony Roślin Na Drapieżnego Roztocza Typhlodromus Pyri Sch.
SETAC;ESCORT I, ESCORT II; IOBC/BART/EPPO

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, Oddział w Pszczynie

ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna

Z -ca Kierownika Oddziału ds. Badawczo - Rozwojowych 
dr Inga Mrzyk
tel. 32 210 30 81 wew. 109