______________________________


      

Proponowane stronyOgłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Projektu planu urządzenia lasu”

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego zawiadamia, iż w dniach od 22 czerwca do 21 lipca 2023 roku w siedzibie Grupy Badawczej Technik Wybuchowych, ul. Zawadzkiego 1, 42-693 Krupski Młyn, został udostępniony w wersji elektronicznej do publicznego wglądu „Projekt planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własności Skarbu Państwa w użytkowaniu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego dla terenów leśnych położonych w Krupskim Młynie na okres gospodarczy od 1.01.2023 r. do 31.12.2032 r.”.

Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z poź. zm.) oraz z treścią ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 67 z póź. zm).

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu planu urządzenia lasu.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 21 lipca 2023 r. na adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
Grupa Badawcza Technik Wybuchowych
ul. Zawadzkiego 1
42-693 Krupski Młyn

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektu planu urządzenia lasu.
Dokumenty w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone na stronie internetowej.


PLAN URZĄDZENIA LASU (pdf)