XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa HAZMAT i CBRNE

Przedstawiciele Instytutu Przemysłu Organicznego wzięli udział w dniach 15 - 16 listopada br. w konferencji dla straży pożarnej o tematyce zagrożeń masowych związanych z materiałami niebezpiecznymi powstałych wskutek użycia: substancji chemicznych (C), mikroorganizmów chorobotwórczych (B), materiałów promieniotwórczych (R), ładunków jądrowych (N), materiałów wybuchowych (E) użytych zwłaszcza do celów terrorystycznych oraz powstałych w wyniku katastrof przemysłowych i transportowych.
W ramach konferencji ze strony IPO przedstawiono:
1) prezentację „Symulacje komputerowe i analizy scenariuszy pożarów zbiorników gazów – wybrane przykłady” opracowaną na podstawie badań wykonanych w Instytucie Przemysłu Organicznego Oddział w Krupskim Młynie oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.
2) zestaw szkoleniowy do pozoracji, wykrywania i likwidacji skażeń chemicznych CBRN (BST), opracowany w Zakładzie Badań Fizykochemicznych i Ochrony Środowiska Instytutu Przemysłu Organicznego - zestaw sprzętu detektora promieniowania UV-A, ciśnieniowego rozpylacza samoczynnego do pozoracji skażeń przestrzennych oraz zestaw imitatorów skażeń chemicznych ze znacznikami UV.
Przedstawione produkty spotkały się z dużym zainteresowaniem specjalistów z zakresu: Ratownictwa Chemiczno-Pożarowego PSP, Medycyny Katastrof z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego.Nominacja na stanowisko Zastępcy Dyrektora IPO 

Informujemy, że z dniem 1 listopada br., dr inż. Waldemar Witkowski został powołany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Panią Jadwigę Emilewicz, na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego w Instytucie Przemysłu Organicznego. Program promujący pokojowe wykorzystanie chemii, realizowany przez OPCW

W dniach 03.08 - 05.10.2018 r. odbyła się 19 edycja Associate Programme - flagowego programu Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), promującego pokojowe wykorzystanie chemii. Program ten skierowany jest przede wszystkim do chemików oraz inżynierów chemicznych z krajów rozwijających się i ma za zadanie wzmocnić ich wiedzę na temat Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej oraz rozwijać ich umiejętności działania we współczesnym środowisku chemicznym. W trakcie trwania programu, 31 uczestników poszerzało swoją wiedzę w zakresie Konwencji oraz działań weryfikacyjnych w siedzibie OPCW w Hadze. Uczestnicy rozwijali umiejętności inżynierskie oraz kompetencje miękkie (tj. zdolności liderskie, praca w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem) na angielskim Uniwersytecie w Surrey. Mieli także okazję przez trzy tygodnie pracować w zakładzie chemicznym w jednym z Państw Członkowskich Konwencji o zakazie broni chemicznej.
Miło nam poinformować, że zaszczyt reprezentowania Polski w programie przypadł naszej koleżance mgr Agacie Gacy z Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej.
Gratulujemy!

Link do strony OPCW: https://www.opcw.org/media-centre/news/2018/10/opcw-concludes-19th-edition-associate-programme-broadening-expertise

Link do Twittera przedstawiciela Ambasady w Hadze:
https://twitter.com/MKawalowski/status/1048630705545273345Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego Instytutu Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie 

Pliki do pobrania
Zaproszenie do skł...anicznego.pdf

Jeżeli interesują Cię aktualne oferty pracy w innych instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczość i Technologii, wejdź na stronę

www.mpit.gov.pl/nabory_do_instytutow_badawczych i znajdź ofertę dla siebie!Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w świecie 4.0”

W dniach 1-2.10.2018 r. w Warszawie odbyło się II Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w świecie 4.0”. Forum zgromadziło 250 uczestników, wśród których byli przedstawiciele oddziałów OSPSBHP z całej Polski, przedstawiciele służby BHP nie zrzeszonej w OSPSBHP oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu. Celem wydarzenia było wskazanie i zrozumienie roli pracownika służby BHP w świecie nowoczesnych technologii, automatyzacji produkcji i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu, które oprócz wzrostu wydajności procesów produkcyjnych niosą ze sobą nowe zagrożenia zawodowe, a tym samym stawiają wyzwania służbie BHP. Współczesny rynek pracy i ciągły rozwój przedsiębiorstw stawia przed nami nowe zadania, ale i otwiera horyzonty, co podkreślała Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP. W trakcie Forum odbyły się cztery dyskusje panelowe, jedna z nich o tematyce BEZPIECZEŃSTWO W STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM, w której poruszano zagadnienia związane z wymaganymi dokumentami bezpieczeństwa, zagrożeniami wybuchem przy stosowaniu paliw i substancji palnych i lotnych, a także pyłów i gazów. W gronie ekspertów biorących udział w dyskusji Instytut Przemysłu Organicznego reprezentowała Małgorzata Wróblewska – specjalista ds. elektryczności statycznej.

Więcej informacji na stronie: http://www.forum.ospsbhp.pl/Europejskie Forum Technologiczne

"W dniach 26-27 września 2018 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Europejskie Forum Technologiczne poświęcone dyskusji
nad założeniami polityki technologicznej i instrumentami wsparcia rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. W ramach Forum odbędą się także cztery całodzienne konferencje tematyczne obejmujące kluczowe dla realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sektory przemysłowe:
  • Innowacyjna medycyna
  • Przemysł 4.0,
  • Od odpadów do zasobów
  • Przyszłość transportu"


Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej

W dniu 18 lipca br. odbyła się konferencja, pt. Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej.
Konferencja została zorganizowana przez Radę Główną Instytutów Badawczych przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Celem konferencji było przedstawienie opracowanych przez cywilne instytuty badawcze rozwiązań na rzecz obronności państwa.
Instytut Przemysłu Organicznego reprezentował Pan dr inż. Waldemar Witkowski - p.o. Z-cy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego.
Przedstawiciel IPO przedstawił aktualny udział Instytutu w pracach badawczo-rozwojowych oraz produkcji małotonażowej dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Zwrócił szczególną uwagę na gotowość IPO do zabezpieczenia w substancję znakującą plastycznych materiałów wybuchowych stosowanych m.in. w zestawach do likwidacji zapór inżynieryjnych, realizację wieloletniej umowy na dostawę gazogeneratora, kontynuację prac b+r w zakresie modernizacji stałych heterogenicznych paliw rakietowych oraz prowadzenie badań i udział w czynnościach organizacyjnych dla uruchomienia krajowej produkcji miotających układów napędowych opartych na prochach wielobazowych.XV Konferencja Naukowa IPOEX 2018

W dniach 11-13.06.2018 r. w Ustroniu odbyła się XV Konferencja Naukowa IPOEX 2018 „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie - Bezpieczeństwo”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższego Urzędu Górniczego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.
Konferencja IPOEX jest organizowana cyklicznie od 2004 roku, jej głównym celem jest stworzenie forum dla naukowców i praktyków do przedstawienia oraz omówienia bieżących zagadnień związanych z problematyką wytwarzania i bezpiecznego stosowania materiałów wybuchowych.
Podczas trzydniowych obrad uczestnicy wysłuchali wielu referatów i wystąpień (wygłoszono 34 referaty, zaprezentowano 17 posterów), których tematyka obejmowała, m.in. takie zagadnienia jak: chemia
i technologia wytwarzania materiałów wybuchowych, bezpieczeństwo stosowania ich w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, bezpieczeństwo procesów przemysłowych oraz utylizacja materiałów wybuchowych.
Dziękujemy serdecznie uczestnikom za liczne przybycie, a także prelegentom oraz wszystkim osobom
i instytucjom, które wsparły Instytut w realizacji przedsięwzięcia.

FotogaleriaXXVII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

W dniach 23-25 maja 2018 r. zostało zorganizowane przez Instytut Przemysłu Organicznego oraz Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, XXVII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji
o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”. Wydarzenie to było skierowane do instytucji i firm związanych z przemysłem chemicznym i farmaceutycznym. Tematyka seminarium dotyczyła nie tylko implementacji Konwencji o zakazie broni chemicznej, ale również szeroko pojętego bezpieczeństwa chemicznego.

Dziękujemy prelegentom za ciekawe referaty oraz uczestnikom za czynny udział w dyskusjach
i towarzyszących imprezach.Wizyta przedstawicieli Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)                                

W dniu 16 maja 2018 r. odbyła się wizyta przedstawicieli Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh), z Dyrektorem dr Radosławem Dziubą na czele, w siedzibie IPO w Warszawie.

Celem spotkania było merytoryczne omówienie możliwości efektywnej współpracy obu Instytutów. W pierwszej części spotkania odbyły się prezentacje możliwości badawczych obydwu instytutów, a w drugiej – wizyta w laboratoriach IPO. W międzyczasie Dyr. IBWCh, Pan dr Radosław Dziuba oraz Dyr. IPO, Pan dr inż. Krzysztof Bajdor omówili kierunki działań, które oba instytuty badawcze mogą podjąć w celu maksymalnego wsparcia współpracy z przedsiębiorcami w ramach realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kolejne spotkanie, na zaproszenie Dyr. Radosława Dziuby, odbędzie się w siedzibie IBWCh w Łodzi.
 
  Targi Sadownictwa i Warzywnictwa

W dniach 10-11 stycznia 2018 r. Instytut Przemysłu Organicznego uczestniczył, jako wystawca w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2018, w Nadarzynie.
Dla ponad 200 wystawców była to okazja do zaprezentowania swoich produktów i usług dla branży sadowniczej i rolniczej. IPO przedstawił swoją ofertę dotyczącą dyspenserów feromonowych do monitorowania i odłowu szkodników upraw sadowniczych. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.