Historia Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO) sięga roku 1947, w którym w ramach Głównego Instytutu Mechaniki utworzono Instytut Materiałów Wybuchowych. Na bazie tego Instytutu z dniem 1 stycznia 1952 roku powstał Instytut Chemii Stosowanej. Po połączeniu go z Instytutem Barwników i Półproduktów 1 stycznia 1958 r. powstał Instytut pod obecną nazwą. 

Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) jest instytutem badawczym realizującym prace naukowe i wdrożeniowe  w obszarach:  

  • chemii i technologii środków ochrony roślin i produktów biobójczych, leków weterynaryjnych, preparatów do higieny sanitarnej, środków  pomocniczych, chemikaliów specjalnych i półproduktów
  • chemii i technologii materiałów wysokoenergetycznych,
  • bezpieczeństwa chemicznego związanego z produkcją, obrotem i stosowaniem chemikaliów (REACH, GHS) oraz zagrożeń  elektrycznością statyczną,
  • toksykologii i ekotoksykologii,
  • właściwości fizykochemicznych substancji i mieszanin chemicznych.

Na wykonywane badania IPO posiada certyfikaty PCA, PCBC, IQNet, Biura do Spraw Substancji Chemicznych (DPL). Instytut wykonuje także szereg zadań stałych i doraźnych na zlecenie centralnej administracji państwowej.  

W Instytucie wdrożono System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001 oraz AQAP 2110 

Certyfikat ISO 9001 obejmuje swoim zakresem:

„Prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, usługi badawcze, ekspertyzy i produkcja na potrzeby bezpieczeństwa chemicznego, bezpieczeństwa i obronności kraju oraz przemysłu: środków ochrony roślin, produktów biobójczych, preparatów weterynaryjnych, materiałów wybuchowych i lekkiej syntezy organicznej. Opracowanie ocen i raportów dla środków ochrony roślin i substancji czynnych”.

Zakres Certyfikatu AQAP 2110 jest następujący:

„Prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, usługi badawcze i ekspertyzy w zakresie materiałów wybuchowych, bezpieczeństwa chemicznego i obronności kraju. Produkcja na potrzeby przemysłu materiałów wybuchowych i obronności kraju”.