______________________________


      

Proponowane strony


Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Znakowania Chemikaliów (GHS)
W 2002 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję 57/253 dotyczącą implementacji GHS do praw narodowych w krajach członkowskich do 2008 r. Bodźcem do implementacji są zobowiązania rządowe krajów ONZ wynikające z:

Agendy 21 i Zaleceń Światowego Szczytu ds. Trwałego Rozwoju (Johannesburg 1992);
Rezolucji 2003/64Rady Ekonomiczno – Socjalnej ONZ (ECOSOC).
System GHS został opublikowany po raz pierwszy w 2003 r. jako dokument ONZ ST/SG/AC.10/30 w postaci operacyjnej gotowej do wdrażania. Zbyt duża koncentracja Komisji UE na przygotowaniu krajów członkowskich do implementacji REACH spowodowała jednak niekorzystne zaniechanie prowadzenia prac koncepcyjnych związanych implementacją GHS.
Ta ostatnia wiąże się z koniecznością zastąpienia dotychczasowego systemu oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje     i preparaty niebezpieczne i ich klasyfikacji według Dyrektywy 67/548/EEC z jej późniejszymi nowelizacjami, właśnie systemem GHS.

To bardzo trudne przedsięwzięcie, nakładające się czasowo i operacyjnie na implementację REACH, wymaga w pierwszym, wstępnym etapie przeprowadzenia intensywnej akcji informacyjno-szkoleniowej. W tym zakresie szczególnej pomocy w zakresie doradztwa i szkolenia może zapewnić Łukasiewicz - IPO. Dysponuje, bowiem niezbędną kadrą ekspertów, w tym członka Podkomitetu Ekspertów ONZ ds. GHS. Ponadto, należy także podkreślić, że zagrożenia fizykochemiczne stwarzane przez substancje niebezpieczne, oceniane są w ramach GHS za pomocą metod badań ONZ, które są od lat stosowane są w akredytowanym Laboratorium Badania Materiałów Niebezpiecznych IPO. Również w zakresie badań toksykologicznych
i ekotoksykologicznych Łukasiewicz - IPO Oddział w Pszczynie spełnia kryteria i wymagania GHS, zapewniając niezbędną pomoc w oparciu o akredytację GLP.

dr inż. Joanna Szczygielska
tel. 22 88 41 212