Dla biznesu, dla nauki, dla polskiej gospodarki
Powstaje Sieć Badawcza Łukasiewicz

1 kwietnia 2019 roku rusza Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawcza 
w Europie. Wkrótce, korzystając z dorobku 38 instytutów badawczych, Łukasiewicz przedstawi kompleksową ofertę dla przedsiębiorców. Skorzystać 
z niej będą mogły zarówno start-upy, małe i średnie firmy, jaki i wielkie koncerny oraz rynkowi championi. Nowy podmiot, skupiający potencjał krajowych instytutów badawczych, już na starcie dysponuje kilkuset laboratoriami oraz światowej klasy naukowcami. 

- Wiele firm, szczególnie małych i średnich nie wie, że może współpracować i czerpać 
z ogromnego kapitału know-how polskiej nauki. Tę lukę w transferze wiedzy do biznesu wypełni Sieć Badawcza Łukasiewicz. Do dyspozycji rynkowych graczy w Polsce – komercyjnie i niekomercyjnie – oddajemy zaplecze badawcze do rozwijania własnych pomysłów 
i produktów. Od 1 kwietnia biznes będzie mógł m.in. korzystać z laboratoriów, pozyskiwać wyniki badań, kupować licencje, zamawiać analizy czy też zgłaszać zapotrzebowanie na konstrukcję najnowocześniejszych urządzeń. Poprzez działania komercjalizacyjne uwalniamy olbrzymi potencjał polskiej myśl naukowej z laboratoriów do konkretnych zastosowań komercyjnych i biznesowych – mówi Piotr Dardziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego i Pełnomocnik Rządu ds. reformy instytutów badawczych. 

Łukasiewicz jako projekt biznesowy zerwie ze stereotypem jednostek badawczych, postrzeganych jako niedostępne dla przedsiębiorców i hermetyczne środowisko naukowe. 
– Chcemy stanowić przyjazny i dostępny pomost między biznesem a nauką. Jesteśmy skłonni sprzedawać biznesowi wyniki badań, prawa ochronne własności intelektualnej, a także wynajmować zaplecze technologiczne i kadry badawcze do przeprowadzania testów własnych pomysłów w warunkach laboratoriów czy półtechniki. Będziemy pomocnym i rozumiejącym biznes partnerem firm oczekujących wsparcia we wskazywaniu kierunków rozwoju ich oferty – deklaruje Piotr Dardziński.

Łukasiewicz dysponuje wartym miliardy złotych najnowocześniejszym w kraju zapleczem badawczym, którego budowa przekracza możliwości finansowe większości firm. Zatrudnia kadry, którymi na co dzień nie dysponuje znacząca część krajowego biznesu. Łukasiewicz otwiera się na współpracę z tymi, dla których czas to pieniądz i dla których budowa własnych ośrodków badawczych jest nierealna lub nieopłacalna.

Centrum Łukasiewicz opracuje i przedstawi kompleksową ofertę handlową skomponowaną 
z dorobku tworzących sieć 38 instytutów. Połączony potencjał zapewni zdolność do realizacji dużych projektów na rzecz rozwoju gospodarki, a także ułatwi współpracę międzynarodową.

Wspierając biznes i polskie instytuty badawcze, Łuksiewicz docelowo będzie przyczyniać się do rozwoju gospodarczego kraju, generowania nowych miejsc pracy i budowania prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Ponadto polskie uczelnie zyskają doskonałego partnera do realizacji programu „Doktoraty wdrożeniowe”, a instytucje państwowe silne zaplecze eksperckie, niezbędne do realizacji polityki rozwoju kraju.

Wstępne założenia działalności Łukasiewicza zostaną przedstawione 21 i 22 maja 2019 roku podczas kongresu Impact19 w Krakowie.

Instytut Przemysłu Organicznego, jako jeden z 38 podmiotów, tworzy Łukasiewicza. 


Kontakt do Instytutu Przemysłu Organicznego: 
e-mail: ipo@ipo.waw.pl
tel: 22 88 41 200 lub 22 811 12 31
Adres strony internetowej: www.ipo.waw.pl

***
Powstanie Centrum Łukasiewicz to wynik reformy instytutów badawczych, mającej na celu „wzmocnienie potencjału rynkowego prac naukowych i badawczo-rozwojowych prowadzonych w instytutach oraz zwiększeniu transferu wiedzy i technologii z tych instytutów do firm. Osiągnięcie tego będzie możliwe między innymi poprzez konsolidację merytoryczno-strategicznego nadzoru nad działalnością instytutów badawczych i powiązanie tej działalności ze strategicznymi interesami polskiego państwa”. Powstanie Centrum Łukasiewicz to element „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)”

Dodatkowe informacje: 
www.lukasiewicz.gov.pl
(strona będzie działać od poniedziałku, 1 kwietnia) 
Uprzejmie informujemy, że Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, został upoważniony do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych – Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. – Dz. U. poz. 1759. 
Do grupy towarów niebezpiecznych, zgodnie z międzynarodową umową RID/ADR, zaliczana jest również zdecydowana większość wyrobów pirotechnicznych. Aktalny adres e-mailowy adrpyro@ipo.waw.pl jest specjalnie dedykowany do obsługi klientów zainteresowanych uzyskaniem stosownych certyfikatów z zakresu wyrobów pirotechnicznych.Dual Use Research Technical Expert Group

Komisja Europejska w ramach prac Grupy Roboczej ds. towarów Podwójnego Zastosowania (Dual Use Working Party) zaprosiła do współpracy instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie opiniodawstwa dot. opracowania wytycznych dla uczelni wyższych i instytucji naukowych udostępniania informacji             o pracach nad technologiami i towarami objętymi kontrolą obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009. W pracach podgrupy technicznej (Dual Use Research Technical Expert Group), w dn. 16.10.2019 r. w Brukseli uczestniczyli przedstawiciele instytutów: ŁUKASIEWICZ-Instytut Przemysłu Organicznego, ŁUKASIEWICZ-Instytut Technologii Elektronowej oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości       i Technologii. ŁUKASIEWICZ-IPO reprezentowała dr inż. Katarzyna Gańczyk-Specjalska ekspert                  z obszaru materiałów wysokoenergetycznych.ŁUKASIEWICZ – IPO uzyskał dofinansowanie na realizację projektu

30 sierpnia br. ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Organicznego oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) podpisali umowę na dofinansowanie projektu, pt. „Modernizacja energetyczna budynku laboratoryjnego nr 5 IPO w Warszawie” w ramach programu POIS, działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.Central European Journal of Energetic Materials (CEJEM)

Kwartalnik Central European Journal of Energetic Materials wydawany przez ŁUKASIEWICZ - IPO, wg. nowego wykazu czasopism naukowych MNISW uzyskał 70 pkt. Został oceniony na tym samym poziomie, jak międzynarodowe czasopisma o podobnej tematyce: Journal of Energetic Materials (wydawca TAYLOR & FRANCIS INC, USA) oraz Propellants Explosives Pyrotechnics (wydawca WILEY-VCH VERLAG GMBH, Germany).

Zapraszamy do współpracy z czasopismem.
www.wydawnictwa.ipo.waw.pl

XVI Konferencja Naukowa IPOEX 2019


W dniach 17-19.06.2019 r. w Ustroniu odbyła się XVI Konferencja Naukowa IPOEX 2019 „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie - Bezpieczeństwo”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższego Urzędu Górniczego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Głównego Instytutu Górnictwa.
Konferencja IPOEX jest organizowana cyklicznie od 2004 roku, a jej głównym celem jest wymiana bieżących informacji oraz omówienie zagadnień związanych z problematyką wydarzenia przez naukowców i praktyków. Podczas trzydniowych obrad uczestnicy wysłuchali wielu referatów i wystąpień (wygłoszono 32 referaty, zaprezentowano 22 postery), których tematyka obejmowała, m.in. takie zagadnienia jak: chemia i technologia wytwarzania materiałów wybuchowych, bezpieczeństwo procesów przemysłowych, bezpieczeństwo stosowania materiałów wybuchowych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym oraz utylizacja materiałów wybuchowych.
Serdecznie dziękujemy prelegentom i uczestnikom za udział w konferencji oraz wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły Instytut w realizacji przedsięwzięcia, szczególnie firmie NITROERG SA, głównemu partnerowi konferencji za kolejny rok współpracy.

Fotogaleria
Dzień z Dzieckiem


31 maja br. z okazji Dnia Dziecka w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego został zorganizowany Dzień z Dzieckiem. Najmłodsi mogli zwiedzić laboratoria i zobaczyć na czym polega praca w Instytucie. Było wiele atrakcji i świetna zabawa.

Fotogaleria
XXVIII seminarium „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

W dniach 22-24 maja 2019 r. zostało zorganizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego oraz Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, XXVIII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”. Wydarzenie to było skierowane do instytucji i firm związanych z przemysłem chemicznym i farmaceutycznym. Tematyka seminarium dotyczyła nie tylko implementacji Konwencji o zakazie broni chemicznej, ale również szeroko pojętego bezpieczeństwa chemicznego. 

Dziękujemy prelegentom za ciekawe referaty oraz uczestnikom za czynny udział w dyskusjach i towarzyszących imprezach. 

Fotogaleria
Targi Sadownictwa i Warzywnictwa

W dniach 9-10 stycznia 2019 r. Instytut Przemysłu Organicznego uczestniczył, jako wystawca w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2019, w Nadarzynie. Targi odwiedziło ponad 15 503 osoby. 
Dla ponad 328 wystawców była to okazja do zaprezentowania swoich produktów i usług dla branży sadowniczej i rolniczej. IPO przedstawił swoją ofertę dotyczącą dyspenserów feromonowych do monitorowania i odłowu szkodników upraw sadowniczych. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Liczymy na owocną współpracę i nowe kontakty.

Dziękujemy Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.Promocja doktorów i doktorów habilitowanych na UMCS w Lublinie

Dnia 6 grudnia 2018 roku na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odbyła się uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Ślubowanie, zgodnie z tradycją, odbyło się w języku łacińskim. Wśród wypromowanych 47 doktorów znalazła się nasza koleżanka Sylwia Garbaczewska, która uzyskała tytuł doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia na podstawie rozprawy doktorskiej, pt. „Właściwości przeciwgrzybicze wybranych ekstraktów roślinnych, w tym z pozostałości roślinnej stanowiącej rolniczy materiał odpadowy, a skład chemiczny ekstraktów”. Pracę zrealizowano w IPO i Zakładzie Metod Chromatograficznych Wydziału Chemii UMCS, a promotorem w przewodzie doktorskim była pani dr hab. Dorota Wianowska.

                                                                                                                                 Gratulujemy!