Zespół Procesów Biotechnologicznych, BT3
W Zespole prowadzone są prace badawcze i aplikacyjne nad:

  • opracowaniem i optymalizacją selektywnej biosyntezy substancji chemicznych będących półproduktami do otrzymywania m. in. nowoczesnych środków ochrony roślin, z użyciem w procesie biosyntezy różnych mikroorganizmów (na przykład wyselekcjonowanych szczepów bakterii, także modyfikowanych genetycznie)
  • opracowaniem i optymalizacją procesów wydzielania i oczyszczania produktów biosyntezy z biomasy pofermentacyjnej (m. in. metody ekstrakcyjne, destylacja, metody chemiczne np. poprzez otrzymanie pochodnych bio-produktu, przekształcanych po odseparowaniu od biomasy do czystego chemicznie i optycznie produktu)
  • opracowaniem metod ilościowego i jakościowego oznaczania produktu biosyntezy w biomasie i po oczyszczeniu.

Obecnie w Zespole prowadzone są prace związane z realizacją projektu (lider: IPO) pt. „Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) i (S)-(-)-2-chloropropionowego (S-MCP), półproduktów do otrzymywania biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów. Technologie i formy użytkowe herbicydów aryloksyfenoksypropionowych i fenoksypropionowych.”, który na lata 2016-2018 otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach 2 edycji programu BIOSTRATEG.Inne badania usługowe w zakresie skuteczności mikrobiocydowej produktów biobójczych dla celów rejestracji (Kategoria II. Produkty konserwujące):

  • działanie związków chemicznych na bakterie i drożdże
  • działanie związków chemicznych na grzyby
  • badanie odporności tworzyw sztucznych na działanie grzybów pleśniowych
  • badanie odporności biologicznej powłok malarskich


Kontakt:
Kierownik
mgr Alicja Katarzyna Michalczyk
tel. 22 88 41 346