______________________________


      

Proponowane stronyProjekt dofinansowany z dotacji celowej przyznawanej przez Ministra Edukacji i Nauki na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową
Tytuł: „Adaptacja piętra budynku pomocniczego na pomieszczenia laboratoryjno-biurowe”

Całkowita wartość projektu:
3 835 562,44 zł
Wartość dofinansowania: 3 758 851,20 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 25.08.2023

Opis projektu:
Celem projektu jest zaadoptowanie poddasza budynku pomocniczego na pomieszczenia laboratoryjno-biurowe. Rozwój metod badawczych, a także planowane zwiększenie liczby usług w Łukasiewicz - IPO Oddziale w Pszczynie, wymaga utworzenia nowej przestrzeni z przeznaczeniem dla pracowników prowadzących prace badawczo-rozwojowe. Ponadto, realizacja projektu umożliwi powstanie pomieszczeń, w których możliwe będzie umieszczenie sprzętu diagnostycznego niezbędnego do prowadzenia badań w wymaganych standardach z zakresu toksykologii, ekotoksykologii oraz losu i zachowania substancji chemicznych w środowisku
.

Projekt inwestycyjny finansowany z dotacji celowej przyznawanej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz
Tytuł: „Rozwój infrastruktury aparaturowej w instytutach ŁUKASIEWICZA (ICHP, IPO) tworzących Centrum Kompetencji w zakresie bioanalizy i badań farmakokinetycznych” – NOBIAN,

Opis projektu:
Inwestycja powiązana jest z projektem badawczym „Nowe metody bioanalityczne (NOBIAN)”, realizowanym z dotacji celowej przyznanej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz w ramach konsorcjum: Łukasiewicz - ICHP i Łukasiewicz - IPO. Planowana inwestycja w infrastrukturę badawczą pozwoli na przeprowadzenie badań niezbędnych do realizacji w/w projektu badawczego.

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 31.07.2022 r.

Więcej informacji

Projekt finansowany z dotacji celowej przyznawanej przez Ministra Edukacji i Nauki
Tytuł: „Modernizacja węzła cieplnego”


Celem projektu jest inwestycja polegająca na wymianie wyeksploatowanego węzła cieplnego, co poprawi warunki pracy oraz prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w budynkach Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego (Łukasiewicz – IPO) w Warszawie.
Okres realizacji w latach: 2021 – 2022

Więcej informacji

Projekt finansowany z dotacji celowej przyznawanej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz
Tytuł: „Nowe metody bioanalityczne” - NOBIAN


Celem projektu jest opracowanie, walidacja i aplikacja w badaniu farmakokinetycznym nowych metod bioanalitycznych oznaczania stężenia mało- i wielkocząsteczkowych substancji czynnych leków, a następnie oferowanie opracowanych metod i know-how w tym zakresie jako usługi badawczej dla biznesu.

Okres realizacji: 01.07.2021 r. – 31.12.2023 r.

Więcej informacji


Tytuł projektu: Nowoczesne gazogeneratory prochowe PAC-M+

Cel projektu: Opracowanie nowej generacji ładunku gazogeneratora prochowego, który zapewni stabilny dopływ gazów do pokładowych wytwornic prądu zasilających układ sterowania przeciwlotniczego zestawu rakietowego.

Projekt realizowany w latach: 2021-2024

Więcej informacji


Tytuł projektu: Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego GAMS
Cele projektu: Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego w oparciu o człon wykonawczy w postaci grupy niewielkich silników rakietowych z precyzyjnym naprowadzaniem dla pocisku rakietowego.

Projekt realizowany w latach: 2021-2024

Więcej  informacji

Tytuł projektu: Ekologiczne stałe paliwa rakietowe do układów wykonawczych sterowania

Cele projektu: Opracowanie ekologicznego stałego paliwa rakietowego przeznaczonego do gazogeneratorów
w układach wykonawczych sterowania rakiet/pocisków.

Projekt realizowany w latach 2018-2021.

Więcej informacji
Tytuł projektu: Opracowanie technologii flar i kasety do ich odpalania, spełniających wymogi STANAG-u 4687 do obrony biernej lotniczych platform załogowych.

Cele projektu: Opracowanie systemu ochrony biernej statku powietrznego składającego się z demonstratora technologii lotniczej flary termicznej i kasety umożliwiającej przenoszenie i odpalanie.

Projekt realizowany w latach: 2012 - 2021

Więcej informacji

Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) i (S)-(-)-2-chloropropionowego (S-MCP), półproduktów do otrzymywania biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów. Technologie i formy użytkowe herbicydów aryloksyfenoksypropionowych i fenoksypropionowych.

Projekt realizowany w ramach 2 edycji programu BIOSTRATEG.
Projekt stanowi, interdyscyplinarne przedsięwzięcie biotechnologiczno - chemiczne ukierunkowane na rozwój produkcji nowoczesnych herbicydów aryloksyfenoksypropionowych oraz biodegradowalnych polilaktydów. Efektem projektu będzie dokumentacja technologiczna do projektowania i budowy instalacji produkcyjnej D-LA oraz S-MCP. Opracowane zostaną wielkolaboratoryjne technologie trzech substancji biologicznie czynnych herbicydów oraz wieloskładnikowe formy użytkowe herbicydów aryloksyfenoksypropionowych wraz z dokumentacją przedrejestracyjną. Przeprowadzone w ramach projektu badania oraz uzyskane wyniki przyczynią się do rozwoju badań i produkcji w obszarze biotechnologii i biotransformacji.

Projekt realizowany w latach: 2016 - 2019

Kierownik projektu:
dr inż. Arkadiusz Białek

Ocena wysokowydajnych ekologicznych materiałów pędnych (HPGP)

Projekt realizowany w ramach programu finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).
W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się wytypowanie perspektywicznych materiałów pędnych. Materiały te nie powinny przy pracy z nimi stwarzać tak dużych zagrożeń jak hydrazyna, która jest obecnie najczęściej stosowana w pojazdach kosmicznych, ale oprócz zalet, którym zawdzięcza szerokie zastosowanie, posiada również wady: jest silnie trująca, łatwopalna i żrąca.
Osiągi silników rakietowych przy zastosowaniu perspektywicznych materiałów pędnych nie powinny znacząco odbiegać od osiągów silników zasilanych hydrazyną. Paliwa te zostaną poddane obszernym badaniom właściwości fizykochemicznych, w celu oceny możliwości praktycznego zastosowania jako paliwa rakietowe.

Projekt realizowany w 2017 roku.

Kierownik projektu:
dr inż. Daniel Buczkowski
Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych
tel. 22 88 41 301

Wstępna kwalifikacja stałego materiału pędnego niezawierającego glinu

Projekt realizowany w ramach programu finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).
Celem pracy jest opracowanie projektu silnika rakietowego na stały materiał pędny przeznaczonego do deorbitacji satelit.
W ramach przedsięwzięcia planuje się w oparciu o przeprowadzoną analizę literaturową i wyników szacowań termochemicznych oraz przeprowadzone badania laboratoryjne opracować technologię produkcji stałego materiału pędnego wraz z oceną jego bezpieczeństwa stosowania i terminu przechowalności.
Projekt realizowany w latach 2017-2018.

Kierownik projektu ze strony IPO:
mgr inż. Rafał Bogusz
Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych
tel. 22 88 41 255

PERFO-GENERATOR - Nowa Technologia intensywnego udostępniania złóż za pomocą perfogeneratorów ukierunkowana na zwiększenie sczerpania zasobów resztkowych.

Projekt dofinansowany przez NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych, w ramach konsorcjum, którego członkiem jest IPO.
Praca badawcza przewiduje opracowanie nowej technologii i urządzenia do intensywnego udostępniania otworów ropo- gazonośnych poprzez zastosowanie operatora gazodynamicznego w efekcie perforacji z równoczesną obróbką gazami prochowymi dla warunków ciśnienia od 70 MPa i temperatury do 130 °C, prowadząc do uzyskania nowej jakości otwarcia złoża.

Projekt realizowany w latach: 2015 - 2017

Kierownik projektu ze strony IPO:
dr inż. Zenon Wilk
Instytut Przemysłu Organicznego
Oddział w Krupskim Młynie
tel. 32 382 11 91

Projekt nr 44, pt. “Wzmocnienie zdolności wczesnego reagowania na incydenty chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne oraz współpracy regionalnej w Europie Południowo-Wschodniej, w Południowym Kaukazie, w Mołdawii i na Ukrainie”

Projekt jest realizowany ze środków UE w ramach inicjatywy European Union Chemical Biological Radiological and Nuclear Risk Mitigation Centres of Excellence Initiative (EU CBRN CoE), w ramach pięcionarodowego konsorcjum (Belgia, Chorwacja, Holandia, Polska, Słowacja).
Projekt ma charakter prawno - szkoleniowy i jego celem jest zmniejszenie zagrożenia chemicznego, biologicznego, nuklearnego i radiologicznego (CBRN) z tamtego kierunku. Projekt składa się z 6 części tzw. WP – work package. IPO jest członkiem konsorcjum i liderem WP 2 obejmującego opracowanie wzorów procedur i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla beneficjantów projektu. Członkowie konsorcjum organizują i prowadzą różnego typu ćwiczenia związane z reagowaniem na incydenty CBRN. Kraje beneficjenci to Albania, Bośnia & Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Armenia, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

Projekt realizowany w latach 2015 – 2017.

Kierownik projektu ze strony IPO:
mgr inż. Zbigniew Krasnodębski
Zakład Analityczny
Tel. 22 88 41 299

Wykorzystanie cieczy jonowych do otrzymywania taksanów przeciwnowotworowych z endofitów roślinnych” 


Projekt realizowany w latach; 2011-2014

Kierownik projektu;
mgr Alicja Michalczyk,
Zakład Stosowania i Formulacji Pestycydów (BF) 
tel. 22 88 41 346 

"Synteza nowych selenomoczników i selenokarbaminianów oraz ich potencjalna aktywność biologiczna"

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 26.10.2010 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 25.02.2014 r.

Słowa kluczowe:

pochodne selenomocznika, pochodne selenokarbaminianów, aktywność

pestycydowa, inhibitory ureazy, Helicobacter pylori 
 

 

Kierownik projektu:

dr inż. Jerzy Zakrzewski

Zakład Syntezy i Technologii Substancji Aktywnych 

tel.: (22) 88 41 226"Analiza zagrożenia wybuchem w środowisku pracy oraz opracowanie wzorcowych dokumentów
zabezpieczenia dla małych i średnich zakładów przemysłowych zagrożonych występowaniem
atmosfer wybuchowych".

Projekt realizowany w latach 2011 -2013

Etap I realizowany w roku 2011

Koordynowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.  

Kierownik projektu:
dr Tadeusz Piotrowski
Zakład Bezp Chemicznego i Elektryczności Statycznej (BC)
tel. (22) 88 41 298

Sprawozdanie z realizacji I etapu projektu nr VI.B.12 - 2011 r

Sprawozdanie z realizacji II etapu projektu Nr VI.B.12 - 2012 r

Sprawozdanie z realizacji III etapu projektu Nr VI. B. 12 – 2013r

Podsumowanie całego projektu Nr VI.B.12

WZORCOWY DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM (DZPW - atmosfery gazowe i par cieczy palnych)

WZORCOWY DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM (DZPW - atmosfery pyłowe)


„Parametryczna ocena cyklu życia materiałów wybuchowych górniczych”

Sprawozdanie z realizacji prac wykonanych w 2012 r. 

Projekt realizowany w latach 2010 -2013 

Kierownik projektu:
dr Tadeusz Piotrowski
Zakład Bezp Chemicznego i Elektryczności Statycznej (BC)
tel. 22 88 41 298


"SYNTETYCZNY OPIS UZYSKANYCH WYNIKÓW, OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE"

Kierownik projektu: 
dr Tadeusz Piotrowski
Zakład Bezp Chemicznego i Elektryczności Statycznej (BC)
tel. (22) 88 41 298


"Synteza nowych amidów pochodnych kwasów izoksazolokarboksylowych 

jako potencjalnych środków ochrony roślin"

Kierownik projektudr inż. Mirosław Gucma

tel. (22) 88 41 317 e-mail: 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 12.03.2010
Termin zakończenia realizacji projektu: 11.03.2013


„Badania nad otrzymaniem małowrażliwych materiałów wybuchowych typu PBX”

Projekt realizowany w latach 2009 -2011
Kierownik projektu:
dr Andrzej Orzechowski
Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych (BW)
tel. (22) 88 41 365 "Metody oceny ryzyka na stanowiskach pracy zagrożonych wystąpieniem atmosfery wybuchowej
i opracowanie projektu wzoru dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem".

Projekt realizowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

Etap I realizowany w latach 2008-2010
Koordynowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Kierownik projektu:
dr Tadeusz Piotrowski
Zakład Bezp Chemicznego i Elektryczności Statycznej
tel. (22) 88 41 298


"Opracowanie typoszeregu ładunków kumulacyjnych liniowych oraz technologii ich produkcji".

Termin rozpoczęcia:           03.07.2007 r.
Termin zakończenia:          02.01.2010 r.

 

Kierownik projektu:
dr inż. Waldemar Witkowski
Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych (BW)
tel. 0603 300 484

Główny wykonawca:
dr inż. Zenon Wilk
Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych (BW)
Oddział w Krupkim Młynie (NKM)
tel. 0602 114 419


"Certyfikowane wzorce analityczne produktów rozkładu fosforoorganicznych bojowych środków trujących".

Termin rozpoczęcia realizacji projektu 20.06.2007
Termin zakończenia realizacji projektu   19.12.2009

Kierownik projektu:
dr inż. Iwona Połeć
Zakład Syntezy i Technologii Substancji Aktywnych (BS)
tel.: (22) 88 41 272


"Technologia formowania elementów napędowych metodą wytłaczania".

Termin rozpoczęcia realizacji projektu:     17.07.2006 r.
Termin zakończenia realizacji projektu:    16.07.2009 r.

Kierownik projektu:
dr inż. Bogdan Florczak
Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych (BW)
tel. (22) 814 68 84


"Badania nad opracowaniem technologii wytwarzania nowoczesnej formy użytkowej w postaci granul
SG fenoksykwasów przeznaczonych do ochrony upraw rolniczych”.

Termin rozpoczęcia: 28.08.2006 r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 27.02.2008 r.
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006-2007 jako projekt badawczy rozwojowy.

 

Kierownik projektu:
dr inż. Idris Al Amin
Zakład Stosowania i Formulacji Pestycydów (BF)
tel. (22) 88 41 225