Sekcja syntez w skali wielkolaboratoryjnej, BT2Kierownik Sekcji  BT2
mgr inż. Kamil Kłos

W zespole prowadzone są badania naukowe oraz prace badawczo-rozwojowe w obszarach, chemii i technologii substancji czynnych środków ochrony roślin takich jak:

  • herbicydów fenoksyalkanokarboksylowych oraz ich estrów i soli (2,4-D, MCPA, mekoprop-P, dichloroprop-P, fenoksaprop-P-etylu, chizalofop-P-etylu, fluazifop-P-butylu),
  • fungicydów (azoksystrobina, kaptan, tlenochlorek miedzi, chlorotalonin, tiuram),
  • insektycydów (acetamipryd, bromfenwinfos, azadirachtyna, spinosad). 

Zajmujemy się także opracowaniem technologii półproduktów stosowanych w produkcji substancji czynnych środków ochrony roślin, związków chloroorganicznych szczególnie: chlorofenoli (2,4-dichlorofenol, 4-chlorofenol), chlorokrezoli (4-chloro-o-krezol i in.), kwasów ά-chlorokarboksylowych: kwas chlorooctowy i in., oksychlorków siarki: chlorek sulfurylu, chlorek tionylu i.in.,

W ramach prac projektowych finansowanych z NCBiR zrealizowano:
Projekt SYNCHEM-POIR.04.01.01-00-0004/16 pt., ”Opracowywanie w skali wielkolaboratoryjnej innowacyjnej technologii produkcji substancji aktywnej acetamipryd - nowoczesnego neonikotynoidu bezpiecznego dla pszczół”. Wspomniany insektycyd ma szerokie zastosowanie w zwalczaniu szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych.
Projekt w ramach 2 edycji programu BIOSTRATEG „Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) i (S)-(-)-2-chloropropionowego (S-MCP), półproduktów do otrzymywania biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów. Technologie i formy użytkowe herbicydów aryloksyfenoksypropionowych i fenoksypropionowych.”

Prowadzimy prace nad rozwojem technologii herbicydów sulfonylomocznikowych. Posiadamy własne technologie otrzymywania m.in. Sulfosulfuronu i Mezosulfuronu-metylu w skali laboratoryjnej.

Zespół posiada doświadczenie w dziedzinie syntezy nowych amidów pochodnych kwasów 4- i 5-izoksazolokarboksylowych (zawierających jednocześnie ugrupowanie amidowe jak i heterocykliczny układ izoksazolu lub izoksazolidyny). Prowadzone są badania nad regio- i enancjoselektywnością kluczowego etapu tej syntezy - 1,3-cykloaddycji dipolarnej tlenków nitryli oraz nitronów do alkenów. Do kontroli regio- i enancjoselektywnością stosowane są kompleksy lantanowców jako katalizatory. Niektóre z otrzymanych amidów cechuje wysoka aktywność grzybobójcza przeciwko patogenom roślinnym.

Posiadamy doświadczenie w pracach od skali laboratoryjnej do wielkoprzemysłowej.
Oferujemy badania laboratoryjne, wielkolaboratoryjne i półtechniczne.
Opracowujemy dokumentacje technologiczne, rozwiązujemy problemy czystości patentowej.

Referencje:
oryginalna, opatentowana i wdrożona technologia produkcji MCPA, i mekopropu
oryginalne, opatentowane i wdrożone technologie produkcji soli sodowej i kwasu 2,4-D,
Złoty medal z wyróżnieniem targów Brussels Eureka 2005 za ekologiczną technologię produkcji herbicydu 2,4-D,.
VII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości – zwycięstwo w kategorii
Technologia przyszłości za Ekologiczną technologię produkcji herbicydu 2,4-D.

Zespół prowadzi wytwarzanie w skali małotonażowej specjalistycznych substancji chemicznych jak np.:

  • tiofosgen 98%,CAS [463-71-8]
  • merkaptan perchlorometylowy
  • izotiocyjaniany
  • chlorotiomrówczany
  • wybrane nitrozwiązki aromatyczne 
  • substancje chemiczne na indywidualne zamówienia klientów.


Kontakty:
Kierownik BT2
mgr inż. Kamil Kłos
tel. 22 88 41 237

mgr inż. Stanisław Rokita
tel. 22 88 41 328


mgr inż. Krzysztof Żelechowski
tel. 22 88 41 235

dr Wiesław Pucko,
tel. 22 88 41 244